پروژه زير سازي و بستر سازي در زير روسازي در 16 صفحه

پروژه زير سازي و بستر سازي در زير روسازي در 16 صفحه

پروژه زير سازي و بستر سازي در زير روسازي در 16 صفحه

 

 

 

 

 

 

پروژه زير سازي و بستر سازي در زير روسازي در 16 صفحه فرمت ورد

زير سازي و بستر سازي در زير  رو سازي

  • چكيده و خلاصه

لغت " subgrade " به مصالح و خاكهاي موجود در بستر راه در زير ساختمان روسازي اشاره دارد. ( صنعت آسفالت سازي هاوايي در سال 2003) . خاصيت هاي زير سازي مي تواند عوامل زيرين اجرايي روسازي باشد  ، و استفاده از مصالح كاملا ويژه در زير سازي  براي طراحي يك روسازي با عملكرد مناسب در طي طول عمر آن  ضروري است . در اين گزارش خاصيت هاي آزمايشات مهندسي زير سازي و طراحي زير سازي معرفي شده هستند . سرانجام روشهاي جلوگيري از نقص هاي زير سازي ها بيان شده است .

2- مقدمه

زير سازي مانند خاك آماده شده و متراكم شده ، روسازي را حمايت مي كند . انجمن آمريكايي روسازي با بتن 2003  )  لايه هاي روسازي درشكل 1 نشان داده شده است . يك شكل منطقي زير سازي مانند .....  تغييرات نه چندان زياد در حمايت ها و براي روسازي با بتن مطلوب است . زير سازي با امكانات مناسب در نگهداري روسازي شكل داشته و يك سكوي محكم براي امكانات اجرايي بوجود مي آورد .

 

رويه شني ، روسازي

اساس و زير اساس

بستر

شكل 1 انواع لايه هاي روسازي

يك تصويراز نقص و شكاف  زير سازي در شكل 2 نشان داده شده است .

شكل 2  عيب ونقص و شكاف در زير سازي ( بعد از راهنماي روسازي wspot  سال 2003) .

مواد تحليل دهنده زير سازي به طور نمونه توسط سفتي يا استحكام و مقاومت شرح داده مي شوند . در كل فشار زيادي براي از شكل طبيعي خارج كردن يك زير سازي وجود دارد با فشارهاي بيشتري مي تواند قبل از نزديكي يك مقدار از شكل بحراني غير طبيعي تحمل كند .     اگر چه عامل هاي ديگري وجود دارند كه ارزيابي مواد زير سازي را شامل مي شود ( مثل افت و تورم در موارد خاص خاك هاي رس و خاك ) ، سفتي و استحكام ( صنعت آسفالت هاوايي سال 2003 )  اجراي زير سازي  عموماً بستگي به آن سه لايه اساسي دارد ( راهنماي روسازي wspot سال 2003)


دسته:

پروژه زير سازي و بستر سازي در زير روسازي در 16 صفحه

خرید آنلاین